Bài Mới


Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục - 20/05/15 New

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục - 07/05/15 New

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá! - 07/04/15

Con Bí Quá Rồi! - 12/02/15

Xâu Chuỗi Phật Giáo- 27/01/14

Tu Bằng Con Tim- 29/11/13

Hia Bẩy Dậm - 18/06/13

Vượt Pháp - 25/02/13

Giới Tính Thứ 3 - 2/01/13

Độc Giác Phật - 29/09/12

u Chuyện Nhập Cốc Online - 6/05/12

Quán Bổn Tôn - 9/07/11

Bước Đi Cùng Nhau - 4/03/11

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ng̣ai - 2/02/11

Biến Nghiệp Thành Nguyện - 28/07/10

Bố Thí Thân Mạng - 16/06/10

Nhất Sanh Bổ Xứ - 14/05/10

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng - 25/02/10

Nhí và Subham - 5/01/10

Hóa Thân - 5/12/09

Niệm Phật Ngộ Đạo - 5/11/09

Đăng Khoa Xích - 5/10/09

Học Độ Tử - 5/9/09

Báo Hiếu - 26/8/09

Kinh Nghiệm - 28/7/09

Phương Pháp - 28/7/09

Tiền Thân Hai Lúa - 26/7/09

Hai Lúa - 17/7/09

Phước Báu - 7/7/09

Kinh Tạng Bắc Tông - 16/6/09

Chuyển Pháp Luân - 9/5/09

Ù Lỳ Trong Công Phu - 16/3/09

Đạo Chúa và Đạo Phật - 20/2/09

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ - 19/2/09

Nhất Tự Chú Vương của VTSL - 17/2/09

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn - 9/2/09

Sáng Tác - 14/1/09

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD - 3/1/09

"Đúng" và "gần đúng" - 4/12/08

Hoa Sen Trong Phật Đạo - 6/12/08

Dream means karma - 4/12/08

Resuming - 3/12/08

Đạo Phật cho Tuổi trẻ - 29/11/08

God and Man - 9/10/08

Kinh An ... Tinh Tấn - 15/9/08

Phân Thân - 11/9/08

Trụ ở đâu - 3/9/08

Thiền Sư Ban Kei - 30/8/08

 

 

Quy Tŕnh Tu Tập Hoasentrenda
03-01-09


HL: Th́ cũng đúng, pháp môn diệt khổ! Nhưng hang ổ của cái khổ nó y như mặt trận Củ Chi: có nghĩa là vào đó th́ đường hầm, ḿn bẩy, hầm chông, lực lượng chiến đấu kiên cường (Như bác T, chiến đấu trong ba tháng không cần ra ánh nắng mặt trời).  Mà Huynh chỉ nói khơi khơi như vậy th́ bà con chưa rơ.

Câu hỏi là:  Sơ đồ hành quân của Huynh ra làm sao?

Về nét tổng quát th́ khổ nó nằm ở 3 mật khu: Thân khổ, khẩu khổ và ư khổ.

- Bắc Tông th́ không thèm đụng đến ba cái lem nhem này mà chỉ chỉa mũi dùi và tổng tấn công vào cái con trâu.

- Nam Tông th́ cầy sâu, cuốc bẩm để leo lên 4 tầng thánh.

Sơ đồ hành quân của bọn lubu th́ lợi dụng triệt để hết tất cả những khả năng của "Con Người" mà diệt khổ bằng nhiều ngă.

Chương tŕnh như sau:

A. Chương tŕnh chính là vào Tịnh Độ.

B. Trẻ con được 7 tuổi: dùng đề mục "Ngọn lửa" để châm ng̣i.

1. Vào đàn pháp Quan Thế Âm bằng đề mục xâu chuỗi.

2. Vào Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn.

3. Chữa bệnh, độ tử, giải oan, cúng thí thực, hồi hướng... tất cả những thứ này là để trả những ác nghiệp mà đứa trẻ đă tạo ra từ vô thủy cho đến naỵ.

4. Thay đổi Hộ Pháp.

5. Làm quen với A Di Đà Phật: Ra vào Tịnh Độ như ăn cơm bữa.

6. Khai triển Ngũ thông.

7. Bẻ vào quả vị Thánh Tăng qua công thức Ngộ Đạo.

8. Khai triển triệt để những khả năng chữa bệnh.

9. Khai triển nghệ thuật tái sanh.

10. Khai triển nghệ thuật lấy lại sức.

l1. Để đứa trẻ đánh vơ "Tự Do" với cái khổ, bằng cách theo dơi những phát minh của tụi nhỏ trong quá tŕnh độ sinh và độ tử.

12. Phân thân.

13. T́m một chỗ đứng để có thể độ các chúng hữu t́nh.

14. Ra trường: Bồ Tát Quan Thế Âm với 11 đầu và hơn 1000 tay và hơn 1000 con mắt. Với 3 tỷ phân thân.

15. Nếu c̣n dư sức th́ sẽ học tiếp những nguyên tắc chính để vào tất cả các đàn pháp bên Mật Tông, cũng như dùng Thần Thông Du Hư để khám phá Liên Hoa Tạng và học những bộ kinh lớn như:

- Khổng Tước Kinh (Ở Địa Ngục A Tỳ)

- Kim Cang Đảnh (Trong đảnh của Ngài Tỳ Lô Giá Na)

- Kinh Hoa Nghiêm (Bộ origin của Ngài Long Thọ)

16. Tới đây mà chưa có nhừ tử và c̣n sức th́ sẽ học tiếp nguyên tắc "Đại Viên Cảnh Trí" danh từ chợ trời của bọn lubu: "Năm Ông Nhập Một".  Danh Từ đúng: "Phản Bổn Hoàn Nguyên". Có nghĩa là vào Chân Lư bằng con đường "Có".

17. Hiểu rơ chấn động và sức mạnh của: Hùm, Phát, Bhrum, Văm, và sau cùng là chấn động trứ danh: SuBham! Sự hiểu rơ này qua những trận đánh nhau với tất cả những pháp thân mà đứa nhỏ đă học.

18. Hết.

[Đầu Trang]  [Tập Tin]  [Home]

 

 


Hit Counter