Bài Mới


Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục - 20/05/15 New

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục - 07/05/15 New

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá! - 07/04/15

Con Bí Quá Rồi! - 12/02/15

Xâu Chuỗi Phật Giáo- 27/01/14

Tu Bằng Con Tim- 29/11/13

Hia Bẩy Dậm - 18/06/13

Vượt Pháp - 25/02/13

Giới Tính Thứ 3 - 2/01/13

Độc Giác Phật - 29/09/12

u Chuyện Nhập Cốc Online - 6/05/12

Quán Bổn Tôn - 9/07/11

Bước Đi Cùng Nhau - 4/03/11

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ng̣ai - 2/02/11

Biến Nghiệp Thành Nguyện - 28/07/10

Bố Thí Thân Mạng - 16/06/10

Nhất Sanh Bổ Xứ - 14/05/10

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng - 25/02/10

Nhí và Subham - 5/01/10

Hóa Thân - 5/12/09

Niệm Phật Ngộ Đạo - 5/11/09

Đăng Khoa Xích - 5/10/09

Học Độ Tử - 5/9/09

Báo Hiếu - 26/8/09

Kinh Nghiệm - 28/7/09

Phương Pháp - 28/7/09

Tiền Thân Hai Lúa - 26/7/09

Hai Lúa - 17/7/09

Phước Báu - 7/7/09

Kinh Tạng Bắc Tông - 16/6/09

Chuyển Pháp Luân - 9/5/09

Ù Lỳ Trong Công Phu - 16/3/09

Đạo Chúa và Đạo Phật - 20/2/09

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ - 19/2/09

Nhất Tự Chú Vương của VTSL - 17/2/09

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn - 9/2/09

Sáng Tác - 14/1/09

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD - 3/1/09

"Đúng" và "gần đúng" - 4/12/08

Hoa Sen Trong Phật Đạo - 6/12/08

Dream means karma - 4/12/08

Resuming - 3/12/08

Đạo Phật cho Tuổi trẻ - 29/11/08

God and Man - 9/10/08

Kinh An ... Tinh Tấn - 15/9/08

Phân Thân - 11/9/08

Trụ ở đâu - 3/9/08

Thiền Sư Ban Kei - 30/8/08

 

 

 

Nhất Tự Chú Vương của Văn Thù Sư Lợi - Om Dryim

Niệm cái gì thì về Trú Xứ của anh?

- hahahahaha. Khiến chết rồi hả. Sao hỏi câu này!
Vui hết cở thợ mộc
Om Driym. Nó đó
Để vẽ chữ Nhất tự này và quán là về tới đó (trú xứ).

Vui quá. Vẽ xong là và chụp hình rồi gởi qua. Dư xăng.
Hỏi hay quá và hoàn toàn bất ngờ. Hèn gì mấy ngày nay vui dữ dội lắm mà không biết cái gì?


Nó đi tắt phải không anh?
- Không, nó dùng cộng hưởng của cái rờ đầu của Ngài Văn Thù Sư Lợi. Do đó khi hỏi là trong nhóm thế nào cũng có biến chuyển lớn về tâm linh.
Cú rờ đầu rất là hời, nhưng tại vì do sự khai triển hết mức để trình bày cách tu tập nên nó lại có tác dụng rất là mạnh. 
Om đọc nó nhẹ hơn. TriYm thì nó nặng hơn.


Đọc với tầng số nào vậy anh?
- Giọng trầm.Và rền như sấm là nó cộng hưởng luôn. Còn giọng cao là mình sẽ tự tìm hiểu và...chơi theo cách của mình.

Om, Triym, sao hôm nay trở thành Om, Dryim rồi?
- Mình fine tune nó, nghe cho thật là kỹ thì nó nhẹ hơn là Tryim, khi nghe xong và hỏi thì Ngài VTSL nói là mềm hơn là vì "Nhu" hơn do đó nó vào lòng người dễ hơn là Tryim, nó khác có chút xíu hà.

Thật sự nên đọc câu chú này vào lúc nào là lợi ích nhiều nhất?
-Cứ trì đại nó, thì nó làm cho linh tính mình mạnh lắm.

Phương Pháp Niệm Chú Nhất Tự Chú Vương

1. Đọc phóng ra đằng trước mặt, sau một thời gian: Giá chót là linh tính rất là nhạy bén (phân biệt được đúng và sai, chánh và tà, gần đúng hay là đúng).
2. Còn mà quán ra chữ và đọc là "Tâm chú và là Trí Tuệ của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát".
3. Còn mà dùng cách: Vừa đọc Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát và quán từng hột xâu chuỗi cho tới hột châu mẫu y như cách khai triển Đàn Pháp của Ngài Quan Thế Âm thì cuối cùng câu chú là chữ này.

Công năng này là nguyện của Ngài: Học trò sẽ trở thành Phật.

Tất cả đều: Sau cùng là gia nhập vào hệ thống Bồ Tát của Liên Hoa Tạng dưới sự phân công của:

- Ngài Tỳ Lô Giá Na (nếu chưa vào Vô Sắc).
- Ngài Hắc Bì Phật (nếu đã vào Vô Sắc).

Hết.

Đọc Thêm: Đàn Pháp Văn Thù Sư Lợi

[Đầu Trang]  [Tập Tin]  [Home]

 

 

 


 

Hit Counter