Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

Phật Tỳ Lô Giá Na

Ḍng Pháp Kim Cang

7 Nét Đặc Biệt

Tâm Chú Hoasentrenda

Pháp Thân Hoasentrenda

Quán Đảnh

Đào Tạo Nhí

Kinh Điển Phật Giáo

 

 

     
Tu sĩ MẬT TÔNG là một người sống bình phàm, mang lý tưởng BỒ TÁT, trên tiếp thông với chư PHẬT, dưới phổ độ chúng sanh, khi bình thường: như người thường, khi có việc lại SIÊU PHÀM VƯỢT THẾ.

Ḍng Pháp Kim Cang Hoasentrenda

Quy Tŕnh Đào Tạo Nhí 
03-01-09


Chương tŕnh như sau:

A. Chương tŕnh chính là vào Tịnh Độ.

B. Trẻ con được 7 tuổi: dùng đề mục "Ngọn lửa" để châm ng̣i.

1. Vào đàn pháp Quan Thế Âm bằng đề mục xâu chuỗi.

2. Vào Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn.

3. Chữa bệnh, độ tử, giải oan, cúng thí thực, hồi hướng... tất cả những thứ này là để trả những ác nghiệp mà đứa trẻ đă tạo ra từ vô thủy cho đến naỵ.

4. Thay đổi Hộ Pháp.

5. Làm quen với A Di Đà Phật: Ra vào Tịnh Độ như ăn cơm bữa.

6. Khai triển Ngũ thông.

7. Bẻ vào quả vị Thánh Tăng qua công thức Ngộ Đạo.

8. Khai triển triệt để những khả năng chữa bệnh.

9. Khai triển nghệ thuật tái sanh.

10. Khai triển nghệ thuật lấy lại sức.

l1. Để đứa trẻ đánh vơ "Tự Do" với cái khổ, bằng cách theo dơi những phát minh của tụi nhỏ trong quá tŕnh độ sinh và độ tử.

12. Phân thân.

13. T́m một chỗ đứng để có thể độ các chúng hữu t́nh.

14. Ra trường:  Bồ Tát Quan Thế Âm với 11 đầu và hơn 1000 tay và hơn 1000 con mắt. Với 3 tỷ phân thân.

15. Nếu c̣n dư sức th́ sẽ học tiếp những nguyên tắc chính để vào tất cả các đàn pháp bên Mật Tông, cũng như dùng Thần Thông Du Hư để khám phá Liên Hoa Tạng và học những bộ kinh lớn như:

- Khổng Tước Kinh (Ở Địa Ngục A Tỳ)

- Kim Cang Đảnh (Trong đảnh của Ngài Tỳ Lô Giá Na)

- Kinh Hoa Nghiêm (Bộ origin của Ngài Long Thọ)

16. Tới đây mà chưa có nhừ tử và c̣n sức th́ sẽ học tiếp nguyên tắc "Đại Viên Cảnh Trí" danh từ chợ trời của bọn lubu: "Năm Ông Nhập Một".  Danh Từ đúng: "Phản Bổn Hoàn Nguyên". Có nghĩa là vào Chân Lư bằng con đường "Có".

17. Hiểu rơ chấn động và sức mạnh của:  Hùm, Phát, Bhrum, Văm, và sau cùng là chấn động trứ danh: SuBham! Sự hiểu rơ này qua những trận đánh nhau với tất cả những pháp thân mà đứa nhỏ đă học.

18. Hết.

Hit Counter 

 

   

 

 

 


Last Edited: 06/15/2015  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com