Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

HỒI HƯỚNG

Kim Cang Thừa

Về Một Đối Tượng

Cúng Kiếng Cầu Siêu

Tu Hành Mả Kết

Lời Nguyện

Độ Sanh Giải Nạn

Niệm Phật

Biệt Nghiệp

Trả Nghiệp

Nghiệp Đòi Khi Tu Tập

Gia Trì Tiến Tu

Tứ Thiền Hữu Sắc

Pháp Môn Tu Hành

Cúng Dường New

 

 

 

 

 

 

     

Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được. HL

Bài này thật là trứ danh và có... hậu hoàn toàn, thuộc về Kim Cang Thừa. Nguồn gốc: Thông thường thì vị Thầy hay đi tìm cho đệ tử của mình một bài hồi hướng hay sám hối một cách riêng biệt. Để làm được như vậy: Vị Thầy lặn lội xuống tận... A Tỳ Địa Ngục, rồi coi hồ sơ mật của vị đệ tử. Hồ sơ này trình bày đầy đủ các ác pháp mà vị đệ tử có thói quen hay làm từ lâu lắm rồi. Sau đó, Ngài mới hỏi Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát một bài sám hối hay hồi hướng đặc biệt chỉ dành riêng cho vị đệ tử này mà thôi.
Và sau đây là bài hồi hướng tổng quát dành cho mọi người tu hành theo phái Kim Cang Thừa:

HỒI HƯỚNG CÔNG PHU
Ḍng Pháp Kim Cang Hoasentrenda

(Nếu đã đắc Tứ-Thiền Hữu-Sắc thì vừa đọc vừa quán.)
Hôm nay, tại đạo tràng:
hoasentrenda, số nhà… đường.. con tên… thuộc dòng pháp Kim-cang.

1- Nguyện xin hồi hướng công đức trì tụng Chơn ngôn Chú pháp đến: Chư Phật, Chư Bồ Tát 10 phương, Tổ pháp Mật tông: Giáo chủ Mật Giáo Đại Nhật Như lai, Giáo Chủ Mật Giáo Tỳ-Lô-Giá-Na Mâu-Ni Thế-Tôn, Tổ Thầy Kim-Cang Sư, Chư Thiên (sắc giới), Chư Tiên (dục giới) các cõi các tầng trời, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Chú, Hộ Pháp, Hộ Đạo Tràng, Hộ Gia Đình, Thần Tài, Thần Tiền.
Nguyện xin tất cả đồng tăng trưởng phước đức, thọ mạng lâu dài, tội chướng nghiệp chướng đều được tiêu trừ, tu hành đều được rốt ráo, thành tựu Chánh Đẳng Chánh Giác.

2- Nguyện xin hồi hướng công đức trì tụng chơn ngôn chú pháp đến: Tổ Thầy kiếp này, kiếp trước, vô lượng kiếp trước, chư vị Hộ Thầy Tổ, Huynh Đệ kiếp này, kiếp trước, vô lượng kiếp trước.
Nguyện xin tất cả đồng tăng trưởng phước đức, thọ mạng lâu dài, tội chướng nghiệp chướng đều được tiêu trừ, tu hành mau thành chánh quả.

3- Nguyện xin hồi hướng công đức trì tụng chơn ngôn chú pháp đến: Chư Thiên Ma, Tiên Ma, Địa Ma, Tỳ-Na-Dạ-Ca, Dược Xoa, La Sát, Chư-Bộ-Đa, Quỷ Thần phá hoại tôi.
Nguyện xin tất cả xoá bỏ tâm ác, phát tâm lành, đổi cách phá hoại thành giúp đỡ, các oan gia nghiệp chướng với tôi nguyện xin giải trừ. Tất cả đồng hướng về chánh pháp, cùng với tôi tu hành. Nguyện xin đồng tu hành đồng thành tựu.

4- Nguyện xin hồi hướng công đức trì tụng Chơn ngôn Chú pháp đến: Chúng sanh mà đệ tử dùng thân mạng của họ để nuôi sống đệ tử. Những chúng sanh mà đệ tử cố ý giết hại hoặc vô tình giết hại kiếp này, kiếp trước, vô lượng kiếp trước.
Nguyện xin tất cả đồng tăng trưởng phước đức, tội chướng nghiệp chướng kiếp này, kiếp trước, vô lượng kiếp trước đều được tiêu trừ và được vãng sanh Tịch Tịnh Thế Giới.

5- Nguyện xin hồi hướng công đức trì tụng Chơn ngôn Chú pháp đến: Chư vong linh Cửu huyền thất tổ bên nội, bên ngoại, bên vợ, bên chồng. Chư vong linh theo hộ tôi tu hành, theo hộ gia đình.
Nguyện xin tất cả đồng tăng trưởng phước đức, tội chướng nghiệp chướng kiếp này, kiếp trước, vô lượng kiếp trước đều được tiêu trừ và được vãng sanh Tịch Tịnh Thế Giới.

6- Nguyện xin hồi hướng công đức trì tụng Chơn ngôn Chú pháp đến: Thân tộc hiện tiền bên nội, bên ngoại, bên vợ, bên chồng, tất cả chúng hữu tình giúp đỡ tôi, hộ tôi tu hành.
Nguyện xin tất cả đều được bình yên, đêm yên, ngày yên, đêm và ngày đều bình yên, tài bảo gia tăng, tai nạn bệnh tật thảy đều tiêu trừ.

Sau cùng con (tên…)

1- Nguyện xin tất cả Như Lai nhiếp thọ, hộ niệm cho con: Tất cả tội lỗi, khuyết phạm khi tu hành đều được tiêu trừ. Tất cả các tội lỗi của thân quá khứ, hiện sanh thân này đều được rốt ráo thanh tịnh.

Om, sarva tathagata hridaya mani jvalatê avisthiya, hùm (21 lần).
(Đọc trong tâm, giọng trầm nhất).

2- Nguyện xin đệ tử được yên ổn tu hành. Nguyện xin tất cả những oan gia ác nghiệp, phiền não đều được hoá giải. Khiến con tu pháp yếu của Chư Phật mau được thành tựu.

3- Nguyện xin Chư Phật gia hộ cho con. Tất cả Như Lai, Chư Bồ Tát, Hộ Chú, Hộ Pháp, Chư Thiên, Chư Tiên, các cõi các tầng trời gia hộ con. Tất cả mong cầu, nguyện lực đều được viên mãn. Tâm ưa thích muốn cầu điều chi, đều được thành tựu.

Xem thêm phần "Hồi Hướng" trong Diễn Đàn

Hit Counter 

 

   

 

 

 


Last Edited: 06/18/2015  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com