Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

Đức Thế Tôn

Đại Bồ Tát

Hộ Pháp

Ḍng Pháp Kim Cang NEW

Như Lai Thiền

Tịnh Độ

Mật Tông

Tứ Niệm Xứ

"Vườn Cấp Cô Độc"

Hồi Hướng

Sám Pháp

Tiền Thai Giáo

Chánh Tà

Pháp Âm

Bảo Bối

Tập Ảnh HSTD NEW

Sách Gối Đầu

Vạn Thắng Công

Hướng Dẫn Bạn Mới

English Corner

Những Sự Kiện NEW

Âm Lịch

Liên Lạc

Search - T́m Kiếm

     
Tu sĩ MẬT TÔNG là một người sống bình phàm, mang lý tưởng BỒ TÁT, trên tiếp thông với chư PHẬT, dưới phổ độ chúng sanh, khi bình thường: như người thường, khi có việc lại SIÊU PHÀM VƯỢT THẾ.

Thần Chú

Thần Chú là Chân ngôn hay là lời nói chân thật, ý nghĩa của Chú chỉ có Chư Phật mới hiểu. Chú do tâm Phật, do lòng từ bi của chư Phật mà có. Mật chú của Chư Phật là phép bí mật chỉ có Phật với Phật tự biết nhau, các vị Thánh không thể đạt. Chỉ tụng trì là diệt được đại lỗi mau lên Thánh vị.

Mật chú không thể giải thích được là vì Thần chú là viên mãn, giải thích bằng ngôn từ sẽ trở nên phiến diện, làm mất đi thần lực của Chú, bởi vậy cho nên không giải thích cho người khác rõ được, mật nghĩa nằm trong đó, cần phải suy nghĩ.

Công năng của Thần chú khác nhau, tuỳ vào người truyền Chú và cũng tuỳ thuộc vào tâm lực của hành giả. Sự chứng nghiệm và kết quả sẽ được hiện lộ sau khi hành trì.

Sau đây là những Thần Chú phổ biến:

Phật, Bồ Tát
Thần Chú
Phật Thích Ca Om, Muni Muni Mahamuni sakyamuni Svaha
Phật Tỳ Lô Giá Na Om, Vairocana Hùm
Phật Bảo Sinh Om, Ratnasambhava Tram
Phật Bất Không Thành Tựu Om, Amogasiddhi Ah
Phật A Di Đà Om, Amitabha Hrih
Phật Bất Động Om, Akshobya Hùm
Quan Thế Âm Bồ Tát Om, Mani Padme Hùm
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Om, Driym
Chuẩn Đề Bồ Tát Om, Kalê Kulê Kundê Svaha
Địa Tạng Vương Bồ Tát Om, Chalohê Kara Svaha
Hộ Pháp Kim Cang Om, Vajra Agnipranan Pataya Svaha

Ngoài ra còn có nhiều loại Thần chú: Hộ thân, Chữa bệnh, Hàng long v.v

TRÌ CHÚ

Như là học sinh học võ thuật với đủ thứ binh khí:
Đoản côn (khúc gậy ngắn), trường côn (khúc gậy dài), nhị khúc (roi của Lý Tiểu Long) Tam Khúc (dài gấp bốn lần cái nhị khúc… Cái nào cũng... chết người hết. Nhưng có người thì thích vũ khí dài, có người lại thích cái ngắn. Như vậy Chú cũng cùng một ý như trên.

Nay bàn về trình độ cao thấp khi Trì Chú và những triệu chứng của nó. Trì niệm Chú thuật thì có rất là nhiều trình độ:

1. Tự Vệ Nhập Môn:
Công dụng là dùng ngôn ngữ. "Có_Vô_Lượng_Nghĩa" của Thần Chú để thô tâm bớt vọng. Cao hơn một tý thì Chư Quỷ thần theo hộ Chú vì ưa thích tính tình của mình như: sự cố gắng tu tập tuy rằng không có thời giờ. Từ đây tu sĩ tài tử đã có người hộ vệ nên linh tính khá bén nhậy.

2. Cận Định Trì Chú:
Vì thô tâm thanh tịnh nên tình trạng Cận Định (gần nhập được chánh định) xuất hiện: Tình trạng này làm cho hành giả cảm nhận có những người theo mình hay ở phía sau lưng mình. Mình có thể cảm nhận sự xuất hiện của họ qua cảm giác mát lạnh sau gáy hay nằng nặng sau cổ ở vùng bả vai. Trình độ này nếu phước báu nhiều thì có thể chữa bệnh Ma Nhập hay giải bùa ngải và đôi khi chữa được một số thân bệnh nhưng kết quả không rõ ràng cho lắm. Bạn bè vô hình thường là cõi Tha Hóa Tự Tại là nhiều.

3. Chánh Định Trì Chú:
Tới đây thì mới có thể gọi là tu tập Mật Tông được rồi đây.  Vì hầu như các khai triển Đàn Pháp đề đòi hỏi Hành Giả phải có trình độ nhập chánh định tối thiểu là Tứ Thiền Hữu Sắc. Còn các tầng thiền khác như Tam hay Nhị và Sơ Thiền thì tâm lực đều còn yếu và như vậy: chưa đủ lực để chuyển câu Chú và học hỏi ở câu Chú đó.
Tóm lại trình độ của hành giả chỉ là Tự Vệ Nhập Môn nên tụng câu nào mình thấy quen là được rồi.

Đọc Bài Liên Quan:
--Thần Chú Phật Giáo
--Ngũ Bộ Chú - Tác Hại
 

 

Hit Counter 

 

   

 

 

 


Last Edited: 06/18/2015  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com