Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

Phật Tỳ Lô Giá Na

Mật Tông

Mật Tông Căn Bản

Tam Mật Tương Ưng New

Tu Mật Tông Phật Giáo

Thần Chú

Kiết Ấn

Đàn Pháp

Quán Đảnh

Vượt Pháp

Ḍng Pháp Kim Cang NEW

Chày Kim Cang

Tâm Chú Hoasentrenda

Pháp Thân Hoasentrenda

Hàn Hào Quang

Sạc Pin Nhật Nguyệt

 

 

 

     
Tu sĩ MẬT TÔNG là một người sống bình phàm, mang lý tưởng BỒ TÁT, trên tiếp thông với chư PHẬT, dưới phổ độ chúng sanh, khi bình thường: như người thường, khi có việc lại SIÊU PHÀM VƯỢT THẾ.

Vượt Pháp

Tư tưởng "Vượt Pháp" là một tư tưởng căn bản khi dùng xâu chuỗi để cầu nguyện qua câu niệm Phật, hoặc là niệm Thần Chú. Khi vừa niệm vừa xoay xâu chuỗi th́ sẽ có lúc đụng hột châu mẫu là cái chùm long, cái hồ lô, hoặc chỉ là đơn thuần một cái hột nằm ngoài cái xâu chuỗi.

Tới đây có hai phản ứng rơ rệt:

1. Hành giả niệm thêm một niệm nữa và lần qua luôn cái hột này. (trong trường hợp này, khi sử dụng xâu chuỗi 18 hột th́ cứ mổi ṿng th́ hành giả niệm được 19 niệm).

2. Hành giả đụng hột này th́ quay ngược cái xâu chuỗi lại và khởi niệm lại ngay tại cái hột này, và không hề vượt qua hột châu mẫu này. Như vậy khi sử dụng xâu chuỗi 18 hột th́ hành giả chỉ niệm được 18 niệm ứng với mổi ṿng xâu chuỗi.


1. 
Cách thứ nhất là cách niệm "Vượt Pháp":

Ví dụ: Khi niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Với câu niệm này, cộng với phương pháp quán này nọ: Hành giả dùng tâm lực của ḿnh để đi gặp Ngài th́ chỉ nên lanh quanh ngay vùng ảnh hưởng của Ngài.

Nhưng đằng này th́ hành giả vượt qua luôn hột châu mẫu (vốn là biểu tượng của Ngài)

Cách này không có tôn ty trật tự.

2. Cách thứ hai là cách không "Vượt Pháp".

Tức là ḿnh không có chuyện "qua mặt Ngài", mà vẫn nằm ngay trong vùng ảnh hưởng của Ngài.

Cách này có tôn ty trật tự.

===================

Tibu bàn về chuyện này:

Trong khi niệm này niệm nọ, nếu để ư, hành giả sẽ thấy hầu hết các Thầy đều lần luôn qua hột châu mẫu mà không hề bị ǵ, hoặc là không hề hay biết ǵ cả! Tibu cẩn thận quan sát và biết rơ rằng: Xâu chuỗi mà các Thầy đang dùng chỉ là súng giả! Có nghĩa là: Không có lực, hoặc cao lắm là Tha Hóa Tự Tại nó nhập vào đó đông như hội chợ.

===================

Lại bàn tiếp về chuyện "Vượt Pháp” khi nhận thêm những phương pháp khác để tu hành:

Khi nhận thêm pháp của một tu sĩ nào đó để về tu hành, ứng với những học tṛ có chủ trương không vượt pháp th́ hành giả này nên hỏi và nên cho Vị Thầy của ḿnh biết.

Lại bàn về Vị Thầy này:

Khi bàn về vị Thầy, Người mà hành giả nên hỏi ư kiến, th́ đương nhiên phải là một vị sư phụ chính hiệu con nai vàng!

Qua sự trao đổi này: Thầy có trọn quyền cho phép tu sĩ tu pháp mới này hay là không. Học tṛ nên nghe lời của vị Thầy thứ thiệt này.

=====================

Lại bàn về chuyện tu sĩ truyền pháp tu hành cho những người khác:

Người truyền pháp lại truyền quá khả năng thực thụ của ḿnh th́ nguy hiểm và mang tội "Vượt Pháp"

Nếu làm ngược lại th́ không có chuyện ǵ xảy ra.

Nhân quả:

1. Một khi mà học tṛ đă không cho Thầy ḿnh biết th́ quả đương nhiên là Thầy Tṛ xa nhau.

2. Khi hỏi rồi mà lại không chịu nghe theo th́ sẽ rơi vào sự hoang mang, không chắc ăn (mặc dù là đang hành rất đúng phương pháp tu hành) và khi tu hành th́ lại có khuynh hướng chế độ này nọ.

3. T́nh trạng chung là cứ nghi ngờ và lựa chọn phuong pháp hoài thôi, mặc dù là đă và đang được tu hành dưới Chánh Pháp và dưới sự chỉ dẫn của vị Thầy thứ thiệt chính hiệu con nai vàng.

Kết luận:

Tibu bị 700 năm như vậy luôn đó.

Trích từ Đạo Tràng Hoasentrenda

 

Hit Counter 

 

   

 

 

 


Last Edited: 06/18/2015  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com