Hoa Sen Trên Đá


 

 

41. SARS

42. Cách ngồi thiền

43. Vô minh

44. Ư nghĩa thâm diệu

45. Nhớ mẹ

46. Thiền Tịnh song tu

47. Mặt trăng & ngón tay

48. Beyond the Broken Gate

49. Kết tập

50. Cứ thực hành

51. Ngữ Lục

52. Thân Trung Ấm

53. A Na Hàm

54. Đói và Ngộ

55. Bùa ngải

56. A La Hán quyền

57. Làm sao?

58. Tứ Vô Lượng Tâm

59. Vô Sắc

60. Sắc dục

61. Sắc Tức Thị Không

62. Vô Thường

63. Niết Bàn

64. Thằng Ngọng

65. Giảng Đạo

66. Chánh Định

67. Tịnh độ

68. Chánh định là ǵ?

69. Tâm bất thường & Tâm b́nh thường

70. Niệm Quán Âm

71. Niệm A Di Đà

72. Nghe Pháp thuyết

73. Chấp Ngă

74. Tu sĩ và ăn uống

75. Ni sư Trí Hải

76. Quán Từ Bi

77. Thiền và ăn uống

78. Nhập Niết Bàn

79. Chân Như của Eckhart Tolle

80. Vi Diệu Pháp

 [<<]    [>>]

 

 

TẬP TIN II

Sắc Tức Thị Không


<<  [Mục Lục]  [Tập Tin]  >>

22781- Sắc Tức Thị Không 

Sư ghé thăm một vị Tăng nổi tiếng uyên thâm Phật Pháp và có nhiều sở đắc. Vừa thấy Sư, vị Tăng đă dùng phép thần thông ẩn h́nh đâu mất.

Sư hỏi:

- Ông làm ǵ vậy?

Vị Tăng hiện h́nh cười: là “sắc tức thị không”.

HL: Học giả nào... chế ra cái chuyện ấm ớ này quả là chưa một lần thấy một người uyên thâm Phật Pháp và Nhiều Sở Đắc mà lại làm cái chuyện... tàng h́nh bao giờ.

Học giả chắc chắn không biết rằng họ (người tàng h́nh được) phải làm cái ǵ và rơi vào điều kiện tâm thức nào để tàng h́nh được. Nên mới có chuyện... ấm ớ là vị tăng lại phải... hiện h́nh ra lại (như trong phim tàu) và phun ra một câu ấm ớ như trên. Thực tế, người tàng h́nh tầm thường như... những Chư Thiên thôi cũng vẫn có thể trả lời câu hỏi trên mà không cần phải làm cái chuyện ú ớ là phải hiện h́nh ra lại. Nói chi đến cái chuyện: Một người uyên thâm Phật Pháp với nhiều Sở Đắc như đă giới thiệu ở ngay đầu câu chuyện.

Sư nói:

- Đă là “sắc tức thị không” lại c̣n phải biến mất làm ǵ.

Vị Tăng hỏi: 

- Làm được không?

Sư đáp:

- Ngươi không thấy Ta “sắc bất dị không” sao?

HL: V́ là câu chuyện ấm ớ nên phần cuối lại là vô duyên với một câu kết luận hoàn toàn ba phải: Người đọc muốn hiểu thế nào cũng được. Nay nương vào câu chuyện “không đâu vào đâu” này mà đệ lại sáng tác thêm phần sau. Phần kế tiếp được viết thêm như sau: Sau khi nghe Sư đáp như trên th́ Vị Tăng hỏi ngược lại:

- Đó là một câu thuộc về tán dóc của diễn đàn Phật Giáo, Thầy làm như tui có được không rồi tụi ḿnh hẳn nói

chuyện.

Mến.


 

 <<  [Đầu Trang]  [Mục Lục]  [Tập Tin]  [Home]  >>