Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


   

THỰC HÀNH

Giới Định Huệ
---------

Điều Thân Điều Tức

Hộ Thân

Bắt Ấn

Xả Thiền
---------
Chánh Định Trên Đề Mục

Chứng Đắc Thiền Hữu Sắc

Quán Màn TV

Tu Tập Thần Thông
---------
Chứng Đắc Thiền Vô Sắc

Nhập Không Vô Biên Xứ

Nhập Thức Vô Biên Xứ

Nhập Vô Sở Hữu Xứ

Nhập Phi Tưởng Phi Phi Tưởng
---------
Minh Sát Tuệ

Nhập Diệt Thọ Tưởng Định

Nhập Lưu - Quả Vị Thánh
---------
Quán Vô Thường

Quán Từ Bi Hỷ Xả

Quán Thân Bất Tịnh

Quán Tứ Đại  NEW
---------
Đàn Pháp Quán Thế Âm

Đàn Pháp Om Mani Padme Hùm

Đàn Pháp Văn Thù Sư Lợi

Đàn Pháp Phật Mẫu Chuẩn Đề

Đàn Pháp Ngũ Phật Trí
---------
Đức Phật Nhập Diệt
---------
Xem Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca
---------
An Trú Chánh Niệm Trước Mặt

Niệm Phật trong Công Phu

Niệm Phật Rải Tâm Từ

Kỹ Thuật và Niệm Lực
---------
Niệm Phật Độ Tử

Tụng Kinh

Trì Chú
---------
Chuông Trống Bát Nhã

Độ Sanh & Giải Nạn 

Cách Nh́n Hào Quang
---------
Song Hành Nhập Định

Tu Sĩ Trợ Lực Tu Sĩ

Đồng Đội Trợ Lực
---------
Học Châm Cứu

Vạn Thắng Công

Sạc Pin Nhật Nguyệt

Chữa Bệnh Phòng Bệnh NEW
---------
Chọn H́nh Tượng Thờ Phượng
NEW

Cách Xác Định Một Đức Phật NEW

 

     

Nhắm mắt 100% và nhìn vào một điểm duy nhất đằng trước

mặt là bước đầu căn bản để vào Chánh Định. HL

 

 

Phương Pháp Thực Hành


THỰC HIỆN CHÁNH ĐỊNH TRÊN MỘT ĐỀ MỤC: LỬA
 
Trước hết, chúng ta phải hiểu tại sao lại phải thực hiện CHÁNH ĐỊNH
Trong những tài liệu về PHẬT GIÁO, về phần vũ trụ quan, có nói tới nhiều thế giới khác, trong một vùng không gian rộng lớn được gọi là: TAM THIÊN ĐẠI THIÊN THẾ GIỚI.
Vùng không gian này được chia ra làm BA vùng nhỏ hơn dựa vào những đặc tính chung của từng vùng. Ba vùng đó có tên như sau:  

  • DỤC GIỚI (Gồm từ chư TIÊN dục giới: Tha Hóa Tự Tại đến A-Tỳ địa ngục). Ở đây lúc nào cũng có sự hiện diện của 02 giống: ĐỰC và CÁI. Hành động của chúng là ĂN, UỐNG và GIAO DÂM. Tuổi thọ của những loài từ CON NGƯỜI trở xuống đều không BẰNG NHAU; những loài trên CON NGƯỜI đều có CÙNG MỘT TUỔI THỌ nếu cùng ở trên cùng một cung trời.

     Khi nằm mơ thấy CON TRAI, CON GÁI v́: Tâm c̣n THAM DỤC.  

  • SẮC GIỚI (gồm từ chư THIÊN sắc giới: Sơ thiền đến Tứ-thiền). Ở đây KHÔNG C̉N 02 giống: ĐỰC và CÁI. Không có vấn đề giao dâm, và ăn uống. Thức ăn của họ chính là: LINH ẢNH của họ tạo ra trong cơn THIỀN ĐỊNH. Tuổi thọ của họ rất giống nhau trên cùng một cung trời.

  • VÔ SẮC GIỚI (gồm những chư THIÊN từ Không Vô Biên Xứ, tới Phi-Phi Tưởng Xứ). Ở đây không c̣n h́nh tướng của bất cứ cái ǵ nữa. Chỉ gồm toàn là tư tưởng.  Tuổi thọ của họ rất giống nhau trên cùng một cung trời.

Chúng ta lại biết rằng:
 
Ở DỤC GIỚI, trạng thái TƯ DUY đứng đầu. Có nghĩa là, ở đây, hiện tượng này KẾ TIẾP hay ĐẰNG SAU hiện tượng kia: Khi ta thấy hiện tượng này, th́ lại KHÔNG THẤY hiện tượng đứng liền sau đó.

Ở SẮC GIỚI, trạng thái ĐỊNH lại đứng đầu. Có nghĩa là, ở đây, hiện tượng này ở KẾ BÊN hiện tượng kia. Tương tự như vậy:
 
Ở VÔ SẮC GIỚI, khi ta thấy hiện tượng này, th́ ta lại THẤY RẤT RƠ hiện tượng đứng liền sau đó.
 
Vậy lợi điểm của vấn đề NHẬP CHÁNH ĐỊNH là: Ta có thể biết ngay lập tức BẤT CỨ vấn đề ǵ v́: hai hiện tượng lại ở KẾ BÊN nhau (như cái bàn ở KẾ BÊN cái ghế vậy).
Đó chỉ là lợi điểm nếu áp dụng nó vào những việc ở ĐỜI.
 
Ví dụ:

  • Thực hiện CHÁNH ĐỊNH nơi luân xa YẾT HẦU: Tu sĩ sẽ không đói và khác

  • Thực hiện CHÁNH ĐỊNH nơi điệu bộ và h́nh tướng: Tu sĩ sẽ biết được TÂM LƯ của họ.

  • Thực hiện CHÁNH ĐỊNH nơi điệu bộ và kư hiệu: Tu sĩ sẽ biết được NGÔN NGỮ của họ.

Ở đây, chúng ta chỉ bàn tới việc sử dụng nó vô việc GIẢI THOÁT mà thôi.

CHỨNG VÀ ĐẮC THIỀN HỮU SẮC
 
Tưởng tượng một ngọn LỬA xuất hiện đằng trước mặt:
 
1.  Khi ngọn lửa CHƯA xuất hiện, tâm đọc câu: LỬA… LỬA… chậm chậm thôi.
2.  Khi ngọn lửa ĐĂ xuất hiện, tâm đọc câu: LỬA 1… LỬA 2… cách nhau 1 giây.
3.  Khi ngọn lửa xuất hiện lần đầu tiên, tu sĩ bị MẤT cảm giác thân thể.
4.  Cố gắng THƯ GIĂN, đừng nôn, đừng thi đua với nhau.
5.  Nếu thấy trở ngại: SÁM HỐI, cố gắng GIỮ GIỚI càng kỹ, càng tốt.
6.  Khi chánh định tới TAM THIỀN th́ mới thấy ĐÚNG một cái ǵ đó.
7.  Nếu không, tu sĩ sẽ BỊ MA NHẬP, hay MA CHO THẤY, và sẽ bị CHI PHỐI!
8.  Nếu có SỢ th́ đừng có SỢ: CÁI SỢ của ḿnh.
9.  Dùng câu: NHÂN LÀNH TH̀ QUẢ PHẢI LÀNH để trấn áp cơn SỢ HẢI.
 
CHỨNG: Mới nhập chánh định một vài lần đầu tiên: Chưa được TƯ TẠI.
ĐẮC: Muốn xuất và nhập định bao lâu, lúc nào, ở đâu cũng được: Gọi là TỰ TẠI.
 
SƠ THIỀN: Giữ đề mục 12 giây

Ở đây tu sĩ mất SÂN HẬN, LO, SỢ, hết nghi ngờ về phương pháp, ít ngủ.
     
Tâm tư lăng xăng vô cùng, nay chỉ c̣n 5 vấn đề:
1.  TẦM            (t́m kiếm đề mục).
2.  TỨ               (giữ đề mục càng lâu càng tốt) khoảng từ 1 đến 12 lần đếm.
3.  HỶ               (vui ở ư, miệng mĩm cười do ly dục sanh ra).
4.  LẠC             (nhẹ nhàng ở thân).
5.  NHẤT TÂM (xác định dựa vô thời gian, độ rơ, độ trong suốt của đề mục).
 
Nếu tinh tấn: Không gian sẽ có màu ĐEN và XA thăm thẳm.
 
NHỊ THIỀN: Từ 12 đến 40 giây

Những kết quả do bỏ THAM, SÂN, SI ở trên càng mạnh mẽ.

Tâm c̣n 4 vấn đề:
1.  TỨ từ 12 đến 40 lần đếm.
2.  HỶ
3.  LẠC
4.  NHẤT TÂM (đề mục đă phát ra ánh sáng xung quanh).
 
Tâm lư: SỢ MẤT ĐỀ MỤC  xuất hiện
Nếu tinh tấn, đề mục nhỏ lại và đứng im.
 
TAM THIỀN: Từ 40 đến 70 giây

Những kết quả trên lại càng mạnh và lâu hơn.
    
Tâm có 3 vấn đề:
1.  HỶ.
2.  LẠC
3.  NHẤT TÂM (đề mục xuất hiện dễ dàng, có hào quang bắn về CÁI THẤY).
 
Bị tức ngực (do không HỘ THÂN KỸ) v́ XUẤT HỒN, dừng lại: TẬP HỘ THÂN ĐĂ!
Nếu tinh tấn: giữ đề mục CHO LÂU và thực hiện CÔNG ĐOẠN đổi đề mục. Được nói rất kỹ ở phần TỨ THIỀN. Đề mục xuất hiện từ 40 đến 70 lần đếm.
Lúc này sự THANH TỊNH đă lấn xuống luồng BHAVANGA rồi, nên tu sĩ cảm nhận có một sự RUNG ĐỘNG tuy rất NHẸ, nhưng nó cũng làm cho tu sĩ rất KHÓ CHỊU và có cảm giác như BỊ TUỘT ĐỊNH. Ngay lúc này mới đổi đề mục.
 
TỨ THIỀN: Từ 70 giây trở lên

Những kết quả HẾT THAM, SÂN, SI gần như lúc nào cũng có bên ta.
 
Tâm có 2 vấn đề:
1.  LẠC.
2.  NHẤT TÂM.
 
Ở đây, cố gắng chịu đựng độ chói sáng của đề mục và giữ nó càng lâu càng tốt, kế đó ĐỔI ĐỀ MỤC: Quán một khối cầu màu XANH LƠ hay XANH LÁ CÂY NON (màu xanh lá cây non sẽ làm cho tâm tu sĩ ít DAO ĐỘNG hơn) có đường kính (03cm). Sau khi đề mục xuất hiện dễ dàng: Làm cho NHỎ LẠI bắng cách tập trung vô TÂM của nó, đừng để ư ǵ đến xung quanh đề mục hết: Nó sẽ nhỏ lại.
 
Sau khi, thực hiện thành công hai (2) giai đoạn trên, tu sĩ thực hiện lại công đoạn trên nhưng với đề mục lần lượt có những màu khác: ĐỎ, VÀNG, TRẮNG.
 
GHI CHÚ: Đừng đợi cho đề mục nó TỰ MẤT mà phải làm cho nó NHỎ lại khi nó vừa hiện rơ lâu một chút (có nghĩa là lúc thân ḥn bi hơi trong).
 
Bất ngờ thấy RƠI một cái và một không gian QUAN ĐẢNG, trong suốt và sáng xuất hiện càng ngày càng rơ, lúc đó tu sĩ đă CHỨNG: QUAN QUẢ THIÊN (từng trời đầu tiên của TỨ THIỀN).
 
Lúc bây giờ công việc tu tập trở nên đơn giản hơn. Công việc kế tiếp là phải: NGĂN không cho t́nh trạng AN CHỈ, vừa mới có, ch́m xuống luồng BHAVANGA:
Quán một MÀN TIVI màu trắng như hột gà bóc, tâm đọc câu: Chuẩn bị, thuận thứ, Cận hành, Chuyển tánh, AN CHỈ… AN CHỈ… cho tới khi thấy HƠI NGỘP NGỘP th́ giảm cường độ tập trung.
TẬP ĐI TẬP LẠI cho thật nhuyễn rồi mới bước sang con đường MINH SÁT TUỆ. Ở đây tu sĩ thường mắc phải sai lầm là hấp tấp trong khi tu tập, lần này đừng để phạm sai lầm đó nữa, tu sĩ phải từ tốn, đừng vội vă:
 
PHẢI TẬP ĐI TẬP LẠI CHO NÓ NHUYỄN rồi mới bước vô MINH SÁT TUỆ.

Đọc thêm: Sơ Thiền và Tiếng Ồn

QUÁN MÀN TV - TÂM KÍNH ĐÀN

Tŕnh độ lư tưởng là... Tứ Thiền Hữu Sắc (TTHS).
Hành giả dùng đề mục nhập vào TTHS. Khi nhập chánh định vào tới đó: hành giả thay đổi đề mục, quán một cái khung như một màn ảnh TV. Màn ảnh này có kích thước 9cm × 12cm. Về màu sắc th́ tùy vào tŕnh độ nhập định nông hay sâu mà màu sắc sẽ xuất hiện theo tŕnh tự biểu kiến như sau: Màu đen xám, màu xám, lấm tấm những hạt cát màu vàng, rồi màu vàng và sau cùng là màu trắng như trứng hột gà bóc. Màu trắng này đặc biệt là hành giả có thể thấy cả chiều sâu của nó.
Tâm lực thể hiện qua mức độ quán tưởng của hành giả. Tâm càng có lực th́ linh ảnh trong màn TV càng rơ, càng nhiều chi tiết và rất sống động

Xem Thêm
Tâm Kính Đàn

TU TẬP THẦN THÔNG

Khi vào được Tứ thiền, tu sĩ lo tu về thần thông để tập làm chủ tư tưởng. Ở đây, tu sĩ đă gần kề mục tiêu của Phật giáo rồi, nhưng chưa có một tư ǵ về Phật pháp hết. Mặc dù với sự cố gắng hết sức, tu sĩ có thể có đủ ngũ thông:

- Thiên nhăn thông: Quán một màn tivi, giữ cho nó trong suốt và ổn định. Tác ư muốn coi một cảnh vật nào đó (nên chọn một cảnh vật gần nơi ḿnh ở để có thể kiểm soát khi ḿnh làm xong thí nghiệm).

- Thiên nhĩ thông: Quán một màn tivi giữ cho nó trong suốt và ổn định. Tác ư muốn coi một ông bạn hiện giờ ở đâu, và đang nói những ǵ? Liền thấy ổng đang làm cái ǵ đó trong màn tivi, và nghe tiếng nói của ổng “xuyên qua” đầu ḿnh. Nhớ kiểm tra lại để tránh rơi vào ảo giác!

- Tha tâm thông: Quán một màn tivi giữ cho nó trong suốt và ổn định. Tác ư muốn coi một ông bạn hiện giờ đang nghĩ ǵ? Liền nghe tiếng nói của tư tưởng ổng xuyên qua đầu ḿnh. Nhớ kiểm tra lại để tránh rơi vào ảo giác!

- Túc mạng thông: Quán một màn tivi giữ cho nó trong suốt và ổn định. Tác ư muốn coi một quá khứ gần ḿnh đang làm những ǵ: Liền thấy ḿnh đang làm cái ǵ đó trong màn ti vi. Cùng một thể thức ấy, tác ư muốn coi ḿnh đang làm ǵ vào lúc ba tuổi chẳng hạn... Một tuổi... Không tuổi... Lúc này nên đặt câu hỏi “Rồi sao nữa” để thấy được tiếp... Nhớ giữ giới luật thật nghiêm khắc khi thử nghiệm.

- Thần túc thông: Trước khi thí nghiệm, lấy một cái đĩa và rắc khá dày bột phấn rôm (talc) hay tro lên đĩa đó, để dĩa trên bàn ngoài pḥng khách. Vào nơi ḿnh tu tập, nhập Tứ thiền, quán một màn tivi giữ cho nó trong suốt và ổn định. Tác ư muốn thấy nơi ḿnh để cái dĩa và tác ư muốn vào nơi đó để ịn bàn tay ḿnh lên đĩa đó. Liền thấy ḿnh đứng trước đĩa và ịn bàn tay ḿnh lên đó. Xuất định, đi ra kiểm soát coi có dấu tay ḿnh trên đó không? Nhớ nhờ một người khác xác nhận có đúng vậy không? Để tránh rơi vào ảo giác! Sau đó tác ư đi lấy một cái ǵ đó của một anh bạn nào đó... Lấy xong nhớ trả lại họ chớ không th́ tội nghiệp họ. Tuy vậy, họ vẫn bị Phật giáo gọi là tà đạo!!! Và như vậy, cho tới khi tu sĩ vào được Phi phi tưởng xứ. Lúc này tu sĩ có thể coi được bốn mươi kiếp (40), v́ c̣n tà đạo, tu sĩ không cách ǵ coi được kiếp thứ bốn mươi mốt (41)!!!

Thật là ghê gớm, khi được biết ḿnh vẫn c̣n bị kềm hăm trong tà giáo! Lúc đó tu sĩ mới hiểu được sự cao siêu của đức Phật. Chỉ khi nào Tu sĩ vào được Diệt thọ tưởng định th́ lúc đó tu sĩ mới được công nhận là không c̣n tà đạo nữa!!! Tất nhiên c̣n phải vào cho đủ bảy lần để chỉ thành Độc giác Phật. C̣n bậc “Như lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn” th́ Thằng ngọng tôi, xin nghiêng ḿnh đảnh lễ! Trên đây là con đường dành cho những người thật là b́nh thường đi vào chánh đạo (có nghĩa là phải đắc các từng thiền trước rồi mới vào được Chân lư). C̣n một con đường khác hay hơn và rất là hiếm khi thành công, đó là con đường đi tắt vào Chân lư. Có nghĩa là, khi ngồi nghe nói chuyện đạo, tự nhiên do câu chuyện gây xúc động mănh liệt, tâm của người đó đột biến và ngừng giao động, nếu cứ để yên như vậy th́ có thể đắc ngay quả vị A La Hán mà không cần phải đắc các từng thiền. Chúng ta nên thận trọng khi gặp những cái gọi là Tà sư, có những tà sư thật sự là dở (phần 1.). Đối với các pháp môn đó, là Phật tử, chúng ta không tu theo họ. Nhưng cũng có những “tà sư” vẫn c̣n dùng được v́ chữ tà đây lại có nghĩa là chưa tu xong. Vậy chúng ta đừng vội cho ông này tà, bà kia chính. V́ thật sự vấn đề chính, tà hoàn toàn nằm ngoài tầm tay của chúng ta. V́ oái oăm thay, chúng ta hoàn toàn vô minh có nghĩa là c̣n tệ hơn là tà đạo nữa! Thật vậy tà đạo chỉ dùng cho những tu sĩ hoặc tu sai lầm, hoặc chưa tu xong. C̣n chúng ta không hiểu ǵ hết về vấn đề tu hành (v́ c̣n là vô minh) mà bày đặt đi lo phê b́nh này nọ theo quan niệm rất là phàm phu của chúng ta.

Đọc Thêm:

 

Hit Counter 

 

   

Last Edited: 06/13/2015  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com