Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

Tứ Niệm Xứ

An Trú Chánh Niệm

Trích Dẫn Và Lời Bàn

 

 

"Giáo Lý của tui không phải là để đến
mà Tin theo, mà là để Thực hành"

Đức Thế Tôn

Trích Dẫn Và Lời Bàn

Sat, 30 Aug 1997 09:13:25

Tứ Niệm Xứ

Bốn Nền Tảng Của Chánh Niệm, Tỳ Kheo Brahmavamso

Giới thiệu: Đại đức Brahmavamso là vị lănh đạo tinh thần của hội Phật Giáo Tây Úc, và là viện chủ thiền viện Bodhinyana, huyện Serpentine, tiểu bang Tây Úc, Úc châu.

Chào quư Bạn.

Đọc bài này là Hai Lúa đệ thấy đă rồi! Mời nghiên cứu thêm kinh nghiệm của đệ cho vui.

Hành tŕ pháp Tứ Niệm Xứ như lời Phật dạy là một công phu rất cao cấp. Cao cấp đến nỗi mà Đức Thế Tôn dạy rằng nếu người nào có thể hành tŕ nghiêm túc bốn niệm xứ đó theo phương cách mà Ngài đă đưa ra th́ chỉ trong bảy ngày, người đó có thể đạt Giác Ngộ hay đắc quả Bất Lai (Kinh Tứ Niệm Xứ). Nhiều thiền sinh đă từng tham dự các khóa thiền 7 ngày, 10 ngày, hay nhiều hơn mà vẫn chưa đạt được một kết quả cao quư nào như Đức Phật đă hứa hẹn. Tại sao thế? Tôi nghĩ rằng đó là v́ họ đă không thực hành nghiêm túc đúng theo những lời Phật dạy.

Đúng vậy theo kinh nghiệm của đệ là chỉ cần 1 tiếng đồng hồ là xong ngay! Một tuần lễ là... quá kỹ! Nếu bạn muốn thực hành pháp Tứ Niệm Xứ theo phương cách mà Đức Phật nói có kết quả nhanh chóng tiến đến Giác Ngộ, th́ có nhiều việc mà bạn cần phải hoàn tất trước khi bạn bắt đầu quán niệm. Các công việc sửa soạn nầy có thể tóm tắt như sau: “Bạn cần phải hành tŕ trọn vẹn bảy chi phần kia của Bát Chánh Đạo”. Hay nói một cách khác, như Đức Phật đă giảng trong Tăng Chi Bộ (“Chín Pháp - Phẩm Niệm Xứ”, Kinh số 63 và 64), bạn phải tuân giữ chặt chẽ 5 Giới luật, đoạn tận 5 Triền cái (tham lam, sân hận, hôn trầm, trạo hối, nghi ngờ), rồi mới hành thiền Quán Niệm.

Các điều kiện tiên quyết tối quan trọng nầy thật ra đă được Đức Phật giảng trong hai bài kinh về Tứ Niệm Xứ (trong Trung Bộ và Trường Bộ) trong câu Pali: Loke Abhijjhà Domanassam. Câu nầy thường được dịch là: “sau khi nhiếp phục tham lam và ưu sầu trên đời” hay tương tự như thế. Lời dịch như vậy thường không được các thiền sinh hiểu rơ và họ xem thường lời dạy đó của Đức Phật, và v́ thế, họ đă không đạt được kết quả nào cả!

Vào thời Đức Phật c̣n tại thế, các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, và cư sĩ ắt hẳn đă hiểu ngay câu nói đó có nghĩa là “sau khi đă đoạn tận năm Triền cái”! Các bản chú giải chính thống về hai bài kinh Tứ Niệm Xứ đều giải thích rơ ràng rằng cụm từ Abhijjhà Domanassam là dùng để chỉ năm Triền cái. Trong các bài kinh giảng khác của Đức Phật, Abhijjha là đồng nghĩa với Triền cái thứ nhất, Domanassam là đồng nghĩa với Triền cái thứ nh́, và nếu dùng chung lại với nhau - trong thành ngữ Pali - đó là cách viết tắt cho nhóm năm Triền cái. Điều nầy có nghĩa là cả năm Triền cái phải được đoạn tận trước khi bắt đầu hành tŕ pháp Quán Niệm. Cho nên, theo ư kiến của tôi, chính v́ các thiền sinh cố hành thiền Quán Niệm trong khi vẫn c̣n vướng mắc vào các Triền cái mà họ đă không đạt được kết quả tốt hay lâu dài.

Chức năng của việc thấu đạt các tầng thiền (Jhană -- chi phần Chánh Định của Bát Chánh Đạo - là để đoạn tận tất cả năm Triền cái để giúp triển khai tuệ Minh sát. Trong bài kinh số 68 của Trung Bộ (Kinh Nalakapană, Đức Phật dạy rằng khi hành giả chưa đạt các tầng thiền Jhana, năm Triền cái cùng với bất lạc và giải đăi sẽ xâm chiếm tâm và trú tại đó. Chỉ khi nào hành giả đạt vào các tầng thiền th́ năm Triền cái cùng với bất lạc và giải đăi mới không xâm chiếm tâm và không trú tại đó. Đức Phật đă dạy rơ ràng như thế.

Thiền sinh nào đă trực nghiệm được các tầng thiền mạnh mẽ nầy th́ ắt đă biết được, qua kinh nghiệm bản thân, bản chất thật sự của tâm sau khi các Triền cái đă đoạn tận. Thiền sinh nào chưa biết các

tầng thiền th́ chưa hiểu rơ các dạng vi tế của các Triền cái. Họ tưởng rằng các Triền cái đă đoạn tận, nhưng thật ra, họ đă không nhận thức được chúng, và v́ thế, đă không đạt kết quả tốt trong khi hành thiền.

Do đó mà pháp hành Thiền Vắng Lặng (Samathă để nuôi dưỡng các tầng thiền Jhana là một phần của pháp Quán Niệm, và v́ thế nếu cho rằng pháp Quán Niệm (Satipattană là một pháp “Thiền Minh Sát thuần túy” (Vipassană th́ điều nầy không được chính xác cho lắm. Vị thầy của tôi, ngài Ajahn Chah, đă nói đi nói lại nhiều lần rằng Samatha và Vipassana - Vắng Lặng và Minh Sát; Chỉ và Quán - phải đi đôi với nhau, không thể tách rời được, như thể hai mặt của một đồng tiền.

Sau khi đă kiên tŕ hoàn tất các công tác sửa soạn cần thiết, thiền sinh giờ đây có thể an trú chánh niệm vào một trong bốn đề mục: thân thể của ḿnh, các cảm thọ đau đớn hay hỷ lạc, tâm thức, và đối tượng của tâm. Khi các Triền cái đă tàn lụi và thiền sinh có thể duy tŕ định lực vững mạnh để chú niệm vào các đề mục nầy, th́ lúc đó thiền sinh mới có thể quán chiếu được phần sâu thẳm trong tâm thức, sâu hơn cả các nhận thức thông thường, về tính chất vô thường của cái gọi là Tự Ngă mà chúng ta thường bám víu vào đó. Chúng ta thường cho rằng thân thể nầy là “tôi”, là “của tôi”, rằng các cảm thọ sướng hay khổ là có liên quan với cái “tôi”, rằng cái tâm đang quán sát chính là “linh hồn của tôi”, rằng các đối tượng của tâm như là ư nghĩ và hành thức (cái “chọn lựa”) là “Tự Ngă”, là “Tôi”, là “Của Tôi”. Mục đích của Tứ Niệm Xứ là để hướng dẫn thiền sinh phải làm ǵ sau khi đă thoát ra các tầng thiền, để khám phá ra cái ảo tưởng đă được ngụy trang khéo léo của cái gọi là Tự Ngă, và từ đó thấy được điều mà Đức Phật đă khám phá, đó là Chân Lư của Vô Ngă.

Lại theo kinh nghiệm của đệ th́ cái đoạn này có thể kéo dài từ 3 tháng (với điều kiện là tập 3 lần một ngày, mỗi lần khoảng 45 phút) đến... 12 năm (và với điều kiện là một ngày phải tập ít nhất 1 lần trong 20 phút cho tới 45 phút), thời gian này để cạo sạch những sợi lông của ác nghiệp hay biệt nghiệp. Đây không phải là điều dễ làm, không phải bất cứ người nào cũng làm được trong thời gian ngắn, nhưng đó là điều khả thi, có thể hoàn tất được trong bảy ngày. Nhưng với điều kiện là thiền sinh phải hành tŕ trọn vẹn và nghiêm chỉnh theo các lời Phật dạy mà không chạy theo một ngơ tắt nào khác.

Mến.

Hai Lúa.

Hit Counter 

 

 

 

 

 


Last Edited: 04/25/2016  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com